Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


h3f5lxfwglj1x163e4nywmo6.png

Inhoudsopgave


Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Grondslag voor dienstverlening

Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing

Artikel 4 Wijziging en beëindiging dienstverlening

Artikel 5 Uitvoering van dienstverlening

Artikel 6 Uitvoering zorgtoewijzing

Artikel 7 Kwaliteit

Artikel 8 Tarieven

Artikel 9 Betaling en in gebreke zijn

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Artikel 11 Klachtenregeling

Artikel 12 Privacy

Artikel 13 Auteursrecht

Artikel 14 Geschillen


Artikel 1 Algemeen 

1.1 Begripsomschrijvingen

Dienstverlening en zorgaanbod: Zorgbureau Zeeland is een organisatie die zorg biedt aan (jong)volwassenen met een psychische en/of of verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Zorgbureau Zeeland heeft als doel om zorg te bieden op het geboed van persoonlijke verzorging, begeleiding, dagbesteding, werk en wonen.

Vestiging(en): De locatie(s) zoals deze te vinden is (zijn) op de contactpagina van Zorgbureau Zeeland.

(Her)Indicatie: Het (wettelijk) vereiste advies door of namens een indicatieorgaan over de aard, inhoud, omvang en tijdsduur van de zorg behoeften van de cliënt en de wijze waarop in deze behoeften kan worden voorzien. 

Zorgovereenkomst: De overeenkomst welke getekend wordt tussen Zorgbureau Zeeland en de cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger. 

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht heeft gegeven middels een voor akkoord getekende offerte, een opdrachtbevestiging of een ondertekende zorgovereenkomst. 

Cliënt: De natuurlijke of rechtspersoon die als cliënt dienstverlening van Zorgbureau Zeeland ontvangt. 

1.2 Toepassing algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van Zorgbureau Zeeland. Voor bepaalde vormen van dienstverlening zijn aanvullende voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat Zorgbureau Zeeland nieuwe voorwaarden heeft vastgesteld en Zorgbureau Zeeland haar cliënten op de hoogte heeft gebracht van de daarvoor geldende ingangsdatum. 

1.3 Uitzondering 

Op deze voorwaarden zijn geen uitzonderingen. 

1.4 Afschrift 

Zorgbureau Zeeland verstrekt cliënt voor het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene en leveringsvoorwaarden en informeert cliënt tijdig over eventuele wijzigingen. De algemene leveringsvoorwaarden zijn ook op te vragen via [j.schardijnzbz.nu]. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Zorgbureau Zeeland overeengekomen te worden of te zijn terug te vinden in de zorgovereenkomst. 

Artikel 2 Grondslag voor dienstverlening 

Veel diensten van Zorgbureau Zeeland worden verleend op grond van wettelijke regelingen. Zorgbureau Zeeland hanteert deze wettelijke voorschriften indien en voor zover van toepassing bij de bepaling van de aard en de omvang van de dienstverlening. 

Artikel 3 Totstandkoming zorgtoewijzing 

3.1 Indicatie 

Voor alle diensten van Zorgbureau Zeeland is een indicatie vereist waaruit de zorgbehoefte van de cliënt blijkt. 

De indicaties voor begeleiding worden vastgesteld door onder andere het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Bureau Jeugdzorg of de Gemeente. 

3.2 Zorgaanbod 

Zorgbureau Zeeland doet op basis van de in lid 1 van dit artikel uitgevoerde indicatiestelling een aanbod om in de zorg- behoefte van de cliënt te voorzien. 

3.3 Zorgovereenkomst 

Een zorgovereenkomst met de cliënt komt tot stand door aanvaarding van het aanbod met betrekking tot de te leveren diensten, de inhoud en de omvang daarvan en de daaraan verbonden kosten en overige (wederzijdse) verplichtingen. De zorgovereenkomst is definitief wanneer deze is getekend en in het bezit is van beide partijen. 

3.4 Minimale tijdsduur 

De minimale tijdsduur die geregistreerd wordt per geleverde dienst is twee uren per keer, tenzij anders is overeengekomen, 

Artikel 4 Wijziging en beëindiging dienstverlening 

4.1 Herindicatie 

Als blijkt dat de zorgbehoefte van de cliënt tijdens de zorgaanbieding dusdanig ingrijpend veranderd dat binnen de bestaande afspraken niet langer de noodzakelijke zorg geleverd kan worden, kan in overleg met de cliënt zorg gedragen worden voor herindicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), 

4.2 Zorgovereenkomst 

Op grond van de herindicatie zal overleg plaatsvinden over aanpassing van de zorgverlening en zal de zorgovereenkomst dienovereenkomstig worden aangepast. 

4.3 Beëindiging zorgovereenkomst 

Beëindiging van de zorgovereenkomst of vermindering van het aantal uren zorg zoals overeengekomen, dient de cliënt dit kenbaar te maken bij de zorgcoördinator van zijn/haar Zorgbureau Zeeland vestiging, hetgeen vastgelegd wordt in het Proces uit zorg. De datum van ontvangst is bepalend van dit exit-formulier voor de opzegtermijn van één maand. 

De zorgovereenkomst eindigt per direct, met inachtname van een redelijke termijn, in de navolgende gevallen: 

  1. Cliënt komt te overlijden. 
  2. Cliënt gebruikt zijn/haar PGB voor andere doeleinden dan zorg. 
  3. Zorgbureau Zeeland zegt de dienstverlening op, om haar moverende reden(en). 
  4. Bij einde van de overeengekomen duur. 
  5. Cliënt verhuist (buiten het werkgebied van Zorgbureau Zeeland). 
  6. Bij afloop van de indicatietermijn, tenzij een herindicatie is aangevraagd bij een bevoegd orgaan en deze is afgegeven. 
  7. Zorgbureau Zeeland failliet is verklaard of surseance van betaling is verleend.
  8. Cliënt houdt zich niet aan de Algemene en leveringsvoorwaarden. 

Artikel 5 Uitvoering van dienstverlening 

5.1 Richtlijnen veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting 

De cliënt stelt de zorgverlener in de gelegenheid om volgens de door Zorgbureau Zeeland vast te stellen richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting zijn/haar taken te kunnen uitvoeren. De richtlijnen zijn op te vragen bij de betreffende Zorgbureau Zeeland vestiging. 

5.2 Omgangsvormen 

De cliënt dient algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien Zorgbureau Zeeland hiermee op welke wijze dan ook wordt geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke (dan wel tijdige) beëindiging van de dienstverlening. 

5.3 Adreswijziging 

De cliënt is verplicht om een adreswijziging of andere voor de dienstverlening relevante persoonlijke wijziging in omstandigheden, tijdig schriftelijk te melden aan Zorgbureau Zeeland. 

5.4 Rookvrije werkplek 

De cliënt zorgt ervoor dat op verzoek van de zorgverlener, de werkzaamheden op een rookvrije werkplek verricht kunnen worden. Het is de zorgverlener niet toegestaan te roken tijdens het verrichten van de werkzaamheden bij de cliënt, tenzij de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven. 

5.5 Niet-nakoming cliënt

Niet-nakoming van de verplichtingen, zoals genoemd in de leden 1 t/m 5 van dit artikel levert een gewichtige reden op de dienstverlening met onmiddellijke ingang te kunnen beëindigen. 

5.6 Niet-nakoming afspraak

Indien client binnen 48 uur voor aanvang de gemaakte afspraak annuleert, zijn deze uren declarabel. 

Indien Zorgbureau Zeeland door (onvoorziene) omstandigheden haar met de cliënt gemaakte afspraak niet na kan komen, zal er zo spoedig mogelijk door de begeleider contact gezocht worden met de cliënt. Indien nodig en mogelijk zal een andere begeleider de afspraak overnemen. Indien dit niet nodig en/of mogelijk is zal er een andere afspraak op korte termijn ingepland worden.

5.7 Wijzigen overeengekomen aantal uren zorg 

Een verzoek tot structureel wijziging van het overeengekomen aantal uren begeleiding dient cliënt na overleg en instemming van zijn/haar indicatiesteller, schriftelijk of per mail door te geven aan de zorgcoördinator van Zorgbureau Zeeland. De datum van ontvangst door Zorgbureau Zeeland is bepalend voor de verwerking van het verzoek tot wijziging. Indien de verzochte wijziging kan worden doorgevoerd, ontvangt cliënt daarvan een schriftelijke bevestiging. Bij vermindering van het aantal uren geldt de overeengekomen opzegtermijn van één maand. 

5.7 Giften 

Het is niet toegestaan om de zorgverlener giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank. 

5.8 Bereikbaarheid 

Op werkdagen (ma t/m vrij) is Zorgbureau Zeeland bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur bij de betreffende persoonijk begeleider. Buiten kantoortijden om kan er gebeld worden naar de desbetreffende achterwacht / diensttelefoon, (06) 10 96 88 03 Jessica Schardijn.

5.9 Rapportage 

De begeleider rapporteert afwijkingen/bijzonderheden in relatie tot de doelen als vermeld in het zorgplan. Deze rapportage is bedoeld om vast te houden aan de opgestelde doelen en elkaar op de hoogte te houden van het begeleidingstraject. Zorgbureau Zeeland kan op deze manier beter sturing geven aan de inhoud van het traject en een en ander beter op het proces van cliënt afstemmen. 

Artikel 6 Uitvoering zorgtoewijzing 

6.1 Zorgtoewijzing 

De capaciteit van de dienstverlening door Zorgbureau Zeeland wordt bepaald door de inkoop van individuele uren en pakketten. De toewijzing van diensten kan hierdoor worden begrensd. De toewijzing van diensten kan ook worden begrensd door de (her)indicaties en personele bezetting van Zorgbureau Zeeland. Uren en of 24 uurs-zorg worden geleverd volgens afspraak in de zorgovereenkomst. 

6.2 Bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst 

Zorgbureau Zeeland garandeert een 24-uurs bereikbaar- en beschikbaarheid. 

Artikel 7 Kwaliteit 

7.1 Kwalificatie medewerkers 

De uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt verricht door medewerkers die voldoen aan de vereiste kwalificaties. 

7.2 Persoons continuïteit 

Zorgbureau Zeeland streeft ernaar dat de cliënt te maken krijgt met een zo klein mogelijk aantal vaste medewerkers. 

Artikel 8 Tarieven 

8.1 Vergoeding 

Dit artikel is van toepassing in alle gevallen waar (in het kader van bestaande of toekomstige regelgeving van overheids- of verzekeringswege) enige vergoeding rechtstreeks is verschuldigd door de cliënt aan Zorgbureau Zeeland. 

8.2 Tarief 

De door de cliënt aan Zorgbureau Zeeland verschuldigde vergoeding voor de te leveren dienst wordt bepaald door het geldende tarief. 

8.3 Tariefswijziging 

Overeengekomen tarieven kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en worden minimaal een maand voor ingangsdatum van het gewijzigde tarief schriftelijk medegedeeld aan de cliënt, doch niet binnen de eerste twee maanden van het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 9 Betaling en in gebreke zijn 

9.1 Betaling 

Betaling van de overeengekomen prijs of factuur, dient binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te geschieden. 

9.2 Niet tijdige betaling 

Bij niet tijdige (wettelijke) betaling is de cliënt een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien een aanmaning verstuurd moet worden, wordt per factuur € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht. Eventuele kosten welke voortvloeien uit het inschakelen van een incassobureau, zullen bij de cliënt/beheerder in rekening worden gebracht. 

Zorgbureau Zeeland behoudt zich het recht voor om in alle redelijkheid een andere regeling met de cliënt te treffen die op dat moment passend is. 

9.3 Kosten 

Alle kosten bij niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00. 

9.4 Termijnbetalingen 

Termijnbetalingen zijn alleen mogelijk wanneer daar schriftelijk afspraken over zijn gemaakt. 

9.5 Berekening kostprijs 

Indien een vast aantal uren zorg per maand of week zijn overeengekomen, worden deze kosten per kalenderjaar berekend en over 12 maanden verdeeld. Elke maand wordt dus hetzelfde bedrag in rekening gebracht. 

9.6 Facturering Facturen zullen per mail of post worden toegezonden. 

9.7 Meer/minder uren 

Indien structureel geregistreerd meer of minder zorg wordt afgenomen binnen een vast afgesproken aantal uren per week of maand, zal het overeengekomen uurtarief binnen de pakketprijs gelden. 

Acute (incidentele) uren maken integraal deel uit van de zorguren. 

Indien er een structurele afwijking ontstaat geldt hetgeen bepaald in artikel 5.7. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1 Goed hulpverlener 

Zorgbureau Zeeland zal bij zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met de op hem/haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor hulpverleners geldende professionele standaard. 

10.2 Schade 

Voor schadegevallen welke zijn veroorzaakt door een van de medewerkers van Zorgbureau Zeeland, geldt een eigen risico van € 50,00 per schadegeval, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van de medewerker. In het kader van eventuele aansprakelijkheid van Zorgbureau Zeeland, strekt haar vergoedingsplicht nimmer verder dan tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidspolis van Zorgbureau Zeeland per gebeurtenis dekking biedt. Melding en afhandeling van schadegevallen vinden plaats volgens een vastgestelde procedure. 

10.3 Contant geld en betaalpassen 

Het is de cliënt niet toegestaan om aan de medewerker bankpassen, pinpassen, creditcards of cheques ter hand te stellen. Het is de cliënt slechts toegestaan om aan de medewerker ten behoeve van het doen van boodschappen contant en gepast geld te verstrekken tot een maximumbedrag van € 50,00. 

Het is de cliënt niet toegestaan om de medewerker geld te laten pinnen of anderszins te laten opnemen. Indien de cliënt in strijd met deze bepaling handelt, is Zorgbureau Zeeland niet aansprakelijk voor eventuele ten gevolge daarvan direct of indirect veroorzaakte schade, hoe ook genaamd. De cliënt is in dat geval gehouden Zorgbureau Zeeland te vrijwaren van aanspraken jegens de medewerker of derden met betrekking tot dergelijke schade. 

10.4 Gebruik (motor)voertuigen 

Het is de cliënt niet toegestaan om de medewerker bij de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt gebruik te laten maken van (motor)voertuigen van cliënt of van derden, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auto, motor-, brom- en snorfiets. 

Indien de cliënt in strijd met deze bepaling handelt, is Zorgbureau Zeeland niet aansprakelijk voor eventuele ten gevolge van het gebruik van (motor)voertuigen van de cliënt of derden direct of indirect veroorzaakte schade, hoe ook genaamd. De cliënt is in dat geval gehouden Zorgbureau Zeeland te vrijwaren van aanspraken jegens de medewerker of van derden met betrekking tot dergelijke schade. 

10.5 In bewaring geven van goederen of eigendommen.

Het is de cliënt niet toegestaan om aan de medewerker van Zorgbureau Zeeland goederen of eigendommen in bewaring te geven of anderszins ter beschikking te stellen, tenzij anders overeengekomen. Zorgbureau Zeeland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoegenaamd ook, aan de cliënt of derden als gevolg van het gebruik en/of misbruik van de ondanks bovenstaand verbod toch in bewaring gegeven of anderszins ter beschikking gestelde goederen en/of eigendommen. 

10.6 Dossier 

Zorgbureau Zeeland kan nimmer in gebreke worden gesteld voor het zoek- of kwijtraken van dossierstukken welke in bewaring zijn gegeven door cliënt of diens vertegenwoordiger. 

Artikel 11 Klachtenregeling 

11.1 Klachten 

Zorgbureau Zeeland streeft een zorgvuldige uitvoering na van de zorg- en dienstverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de zorg- en dienstverlening. 

11.2 Klachtenreglement 

Op de zorg- en dienstverlening is een klachtenreglement van toepassing, dat voldoet aan de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Wanneer een klacht van een cliënt intern niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de cliënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris of de geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg. Zie: document klachtenreglement.

11.3 Informatiebrochure 

De hoofdlijnen van het klachtenreglement staan vermeld in een digitale flyer welke te vinden is op de website van Zorgbureau Zeeland. Het klachtenreglement is bij Zorgbureau Zeeland digitaal op te vragen en kan per post thuis worden ontvangen. 

Artikel 12 Privacy 

12.1 Privacyreglement 

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt hanteert Zorgbureau Zeeland een privacyreglement dat aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens voldoet. Het privacyreglement is bij Zorgbureau Zeeland op de website te lezen

12.2 Geluid en of beeldopname 

Het is zowel cliënt als Zorgbureau Zeeland niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming beeld of geluidsopnamen te maken van begeleidingsmomenten tussen cliënt en/of een vertegenwoordiger van cliënt en Zorgbureau Zeeland. Van iedere cliënt en medewerker is een toestemmingsformulier aanwezig.

Artikel 13 Auteursrecht 

Auteursrecht geldt voor teksten, beelden, logo’s, merken en op andere in het kader van de dienstverlening opgestelde stukken en trainingen, evenals op de website, tenzij anders is aangegeven. 

Artikel 14 Geschillen 

Het Nederlands recht is van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Een geschil zal eerst langs de geschillencommissie (zie: klachtenreglement) lopen of op een andere manier getracht opgelost te worden.

55yv0v1i9s3lkw96zaewrfc.png

Zorgbureau Zeeland
Singel 119
4382 LN Vlissingen

Telefoon: 0118-441733
Mobiel: 06-10968803
E-mail: [j.schardijnzbz.nu]

Klik hier voor ons privacyreglement

Certificering

Zorgbureau Zeeland heeft een WTZi toelating, een NEN EN 15224 certificaat en Jessica Schardijn is KIWA gecertificeerd.

Ontwerp zonder titel-3.png