Privacyreglement

Privacyreglement


Uw persoonsgegevens en uw privacy bij gebruik maken van diensten van Zorgbureau Zeeland.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Door Zorgbureau Zeeland kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw zorg te organiseren en  te leveren en indien nodig indicaties voor zorg aan te vragen. Daarnaast is het nodig voor het financieel afhandelen van de geleverde zorg.

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, ter voldoening aan een wettelijke verplichting(meldcode huiselijk geweld)

Zorgbureau Zeeland is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die door medewerkers van Zorgbureau Zeeland plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de Zorgbureau Zeeland als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
 • Er vindt in geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, of andere medewerker van Zorgbureau Zeeland
 • Alle medewerkers binnen Zorgbureau Zeeland hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kanalleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Zorgbureau Zeeland.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Zorgbureau Zeeland hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Zorgbureau Zeeland wisselt gegevens uit, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via zorgmail met relevante derden. Dit kan bijvoorbeeld de gemeente zijn of het Zorgkantoor.

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven kan dit ook uitwisseling van persoons en medische gegevens betreffen met bijvoorbeeld de behandelaar.

Voor vragen m.b.t het privacybeleid van Zorgbureau Zeeland, kunt u contact opnemen met:

j.schardijn@zbz.nu 

55yv0v1i9s3lkw96zaewrfc.png

Zorgbureau Zeeland
Singel 119
4382 LN Vlissingen

Telefoon: 0118-441733
Mobiel: 06-10968803
E-mail: [j.schardijnzbz.nu]

Klik hier voor ons privacyreglement

Certificering

Zorgbureau Zeeland heeft een WTZi toelating en Jessica Schardijn is KIWA gecertificeerd.

ms99le8amtguuomh5jxgsbfw.png